Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van de website en of onderdelen hiervan van SV Accountants  door de bezoeker en/of raadpleger daarvan.

Doel en gebruik website

Deze website is bedoeld om de bezoeker en/of raadpleger daarvan kennis te laten maken met SV Accountants. Door middel van deze website wordt de bezoeker en/of raadpleger in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen en informatie te verkrijgen van de producten en diensten en activiteiten van SV Accountants.

De bezoeker van deze website is slechts bevoegd om de inhoud of de informatie verkregen, van deze website of onderdelen van deze website voor zichzelf te gebruiken en niet voor commerciële doeleinden.

Rechten op website en/of onderdelen van deze website zijn van SV Accountants. Het is de bezoeker van deze website niet toegestaan de naam en/of het logo van SV Accountants op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) gebruiken, anders dan voor zover dit rechtstreeks samenhangt met het oproepen en raadplegen van deze website.

De rechten van deze website – zoals opmaak, beeldelementen, tekst, foto’s, e.d. – en alle publicaties waarvan door middel van deze website kennis kan worden genomen of die door middel van deze website besteld kunnen worden – waaronder begrepen brochures, e.d. -, berusten uitsluitend bij SV Accountants, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Het is de bezoeker van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SV Accountants niet toegestaan (onderdelen van) deze website of publicaties op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) vermenigvuldigen of te bewerken.  De bezoeker van deze website is slechts bevoegd (onderdelen van) deze website en publicaties voor zichzelf te gebruiken en niet voor commerciële doeleinden.

SV Accountants is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruik van informatie op haar website.

Karakter website

Deze website heeft uitsluitend een informatief karakter en vormt geen aanbod van SV Accountants tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bezoeker en of raadpleger van deze website. Evenmin vormt het oproepen en raadplegen van deze website een opdracht aan SV Accountants tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bezoeker van deze website. De inhoud van deze website alsmede de informatie die door middel van deze website kan worden verkregen kunnen dan ook niet worden beschouwd als dienstverlening ten behoeve van de bezoeker van deze website.

Overigens zijn op alle van SV Accountants afkomstige offertes en op alle aan SV Accountants verstrekte opdrachten uitsluitend de door SV Accountants gehanteerde Algemene Voorwaarden van de NBA van  toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en op verzoek kosteloos worden toegezonden.

Inhoud website

SV Accountants streeft ernaar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van deze website of onderdelen hiervan na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is, zodat SV Accountants geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze website.

De informatie die door middel van deze website kan worden verkregen heeft een algemeen karakter en is niet toegespitst op de concrete situatie van de bezoeker van deze website, zodat SV Accountants geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de hiervoor bedoelde informatie.

Werking website

SV Accountants streeft ernaar om deze website voortdurend toegankelijk te houden, maar kan er niet voor instaan dat deze website onder alle omstandigheden en op alle tijdstippen (in al haar onderdelen) toegankelijk is, zodat SV Accountants geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van het niet (tijdig) kunnen bezoeken of het niet (volledig) kunnen raadplegen van deze website.

SV Accountants heeft geen invloed op de (tele- of datacommunicatie)middelen en/of de (computer)systemen met behulp waarvan toegang tot deze website wordt gezocht of verkregen, zodat SV Accountants geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van eventuele storingen en of schade die optreden bij het bezoeken of raadplegen van deze website.

Deze website bevat onder meer links door middel waarvan andere websites bezocht kunnen worden en omgekeerd kan deze website worden bezocht door middel van links die in andere websites zijn opgenomen. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden respectievelijk de websites van waaruit deze website bezocht kan worden zijn niet door SV Accountants ingericht en worden ook niet door SV Accountants onderhouden, zodat SV Accountants niet verantwoordelijk is voor de inhoud van die websites.

SV Accountants streeft ernaar deze website zoveel als redelijkerwijs mogelijk is vrij te houden van voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur schadelijke elementen (‘virussen’), maar kan er niet voor instaan dat deze website geheel vrij is van dergelijke elementen, zodat SV Accountants geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen en of schade die het oproepen of raadplegen van (onderdelen van) deze website voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur heeft.

Dataverkeer via website

Deze website biedt de bezoeker daarvan om door SV Accountants uitgegeven brochures te bestellen. SV Accountants heeft echter geen invloed op het elektronisch dataverkeer dat plaatsvindt tussen verzendende apparatuur en ontvangende apparatuur, zodat het verstrekken van de benodigde gegevens door middel van deze website voor risico van de desbetreffende bezoeker daarvan geschiedt.

Wij maken alleen gebruik van functionele cookies.